Centre Cultural a Leioa

Optem pel silenci. Era difícil disposar una arquitectura pública enmig d’aquest entorn. Un edifici de cristall, una caixa neutra i callada, com el parèntesi enmig d’una frase. Les plantes sobre rasant, actuen com a autèntics contenidors de funcions molt diverses. Sota rasant s’ubica un teatre-auditori amb tots els seus serveis. Les façanes respondran a l’orientació i a l’ambient urbà al qual donen suport. La disposició de tendals de vidre exteriors a l’oest i paravistes interiors a l’est seran els únics mecanismes capaços d’alterar aquesta neutralitat que es busca.

Programa : Cultural
Ubicació : Leioa, Vizcaya, Espanya  
Client : Ayuntamiento de Leioa  
Arquitecte : Ramón Sanabria , Ramón Artigues
Superfície : 12.000m2  
Estatus : Finalitzat