Edifici administratiu per a la AOK a Pforzheim

L'edifici administratiu per a l'AOK corona la proposta del complex localitzat en un punt estratègic de Pforzheim, funcionant com a articulació entre els fluxes de transport principals de l'estació central, estació ZOB d'autobusos y el centre de ciutat peatonal més domèstic. La peça té la clara voluntat de funcionar com una 'recepció' d'aquests fluxes i otorgar a l'entorn varietat d'espais de suport i serveis per al ciutadà. El concepte de projecte neix de la màxima ocupació, un massís complet de tota l'àrea, que endreçarà la transició de múltiples escales que es produeixen al lloc. A aquest massís se li apliquen uns buidats per franges i s'acosta el màxim possible la colocació de l'edifici principal de l'AOK a l'enclau més privilegiat. Les esquerdes produïdes permeten la lectura de 5 volums col·locats transversalment, en continuïtat tipològica i formal amb la resta d'edificis existents a la mateixa àrea urbana. El buit entre la seqüència de cossos genera valiosos espais urbans d'escala acotada per al ciutadà que es beneficiaran de les connexions visuals nord-sud de Pforzheim. El desnivell del terreny existent és l'oportunitat per organitzar cadascuna de les diferents entrades a l'edifici i otorgarlos un caràcter diferenciat segons el programa que cadascun allotja. El sistema constructiu que resol l'envolvent es basa en pilastres i travessers de formigó prefabricat colorejat amb argil·la terracota, material que dota l'edifci d'un color roig-coure que realça la seva personalitat al mateix temps que el manté en un cromatisme comú a Pforzheim. Aquest materail brut i mat contrasta amb l'acabat reflexant del vidre i l'airejador metàl·lic que cada buit allotja, recordant el conjunt de finestres al pampallugueix d'una joia, element icònic tant present a la història passada i present de la ciutat.

Programa : Terciari, Oficines
Ubicació : Pforzheim, Alemanya  
Client : AOK  
Arquitecte : Jaime Batlle, Diana Carbonell, Eva Damiá, Davide Lorenzato
Arquitectes locals : Patrick Lubs, Thomas Ebers
Consultors :
Equip : Lucia Huerta, Alba Badrenas, Marina Gracia
Dates : 2018
Superfície : 4.520 m2  
Estatus : Concurs
Premis : Segon premi